Dawny Ratusz w Pucku

Rys historyczny
 

Najstarszy, średniowieczny ratusz pucki zbudowany został najprawdopodobniej jeszcze w XIV wieku. Usytuowany był w rynku, jednak do naszych czasów nie zachowały się informacje mówiące o jego dokładnej lokalizacji i wyglądzie. W 1528 roku mieszczanie puccy wystawili nowy budynek, również w rynku. Z dokumentów miejskich głównie z XVIII i XIX wieku wynika, że budynek miał 74 na 35 stóp czyli 20,7 na 9,8 m . Był jednopiętrowy o wysokości 18 stóp , czyli nieco ponad pięć metrów. Zbudowany został w konstrukcji ryglowej tzn. drewniany szkielet wypełniono cegłami. Ratusz miał wieżę, na której zawieszone były zegar i dzwon. Inwentarz z końca XVIII wieku wymienia w nim siedem pomieszczeń, wśród których była sala posiedzeń Rady Miejskiej, sala rozpraw sądu miejskiego, archiwum, areszt, więzienie oraz 3 mieszkania. W budynku przechowywano między innymi archiwa miejskie, wzorce miar oraz znajdowała się tam waga miejska z odważnikami.

W początku XIX wieku ratusz znajdował się w złym stanie technicznym. W 1808 roku zawaliła się wieża, jednak po remoncie budynek przywrócono do użytku. Ratusz spłonął ostatecznie w nocy z 23 na 24 maja 1863 roku. Jego pozostałości rozebrano, a miejsce po nim zasypano i wyrównano. Nowa siedziba władz miejskich wzniesiona została we wschodniej pierzei rynkowej w 1865 r.

 

 
Plan badań
 

Badania georadarowe zostały przeprowadzone na prawie całej powierzchni istniejącego rynku w Pucku z pominięciem okalających eptak ulic asfaltowych. Cały badany teren (w “lokalnym układzie” o wymiarach 30m/78m) został podzielony na 5 mniejszych obszarów, aby w prawidłowy sposób przeprowadzić prospekcję. Na każdym obszarze wykonano georadarem profile poprzeczne w odstępach 0,5m. Ogólnie wykonano 162 profile georadarowe.

Wynki badań georadarowych
 

Po obróbce profili georadarowych i ich analizie otrzymano obraz rozkładu anomalii z badanych miejsc rynku. Silne i wyraziste anomalie pojawiły się w centralnej cześci badania. Kształt i charakter anomalii (układ anomalii pod kątem 90 stopni) wskazuje na duże prawdopodobieństwo występowania w tych miejscach pozostałości średniowiecznej architektury będących fragmentem zabudowy ratuszowej. Anomalie pojawiają się na głębokości ok. 0,90m i kontynuują się do głębokości ok. 2,5m. W trakcie analizy danych georadarowych pominięto wszelkie elementy istniejącej infrastruktury podziemnej oraz inne elementy nie będące przedmiotem badania. Badania georadarowe przeprowadzone na Rynku w Pucku dały wynik pozytywny, potwierdzając tym samym użyteczność w/w metody w tego typu badaniach. Na badanym terenie udało się wskazać obszar z silnymi anomaliami charakterystycznymi dla pozostałości dawnej architektury. Na tej podstawie można wnioskować, iż w tym miejscu zlokalizowane są fragmenty poszukiwanego średniowiecznego ratusza.

 

 
 
Plan rozkładu anomalii - lokalizacja ratsza