Drogi i mosty

Georadar doskonale sprawdza się w badaniu podłoża w drogownictwie , np. w czasie projektowania wzmocnienia dróg. Badania pomagają dokładnie określić zasięg, głębokość i miąższość nasypów lub namułów oraz miejsce występowania dawnych fundamentów czy infrastruktury technicznej.

Georadar służy również do monitorowania stanu nawierzchni i podłoża jezdni już istniejących - bez konieczności zamykania drogi na czas badań. Ponadto znacznie ogranicza ilość odwiertów lub wyklucza je w ogóle.

Możliwe jest wytyczanie stref osuwisk, zapadlisk, pustek krasowych czy osłabionych konstrukcji grożących osiadaniem jezdni.

Badania mogą być prowadzone również w celu określenia stanu podtorza czy pasów startowych na lotniskach.

 

Przykład obok ilustruje odczyt georadarowy fragmentu jezdni, gdzie widoczne było pękniecie warstwy bitumicznej. Georadar wykazał, iż pęknięta jest również warstwa betonowa. Odczyt potwierdzony odwiertem.