Ochrona środowiska

Składowiska przeterminowanych pestycydów (mogilniki) są jednymi z najbardziej niebezpiecznych obiektów zagrażających środowisku naturalnemu w Polsce. W tych zakopanych w ziemi zbiornikach na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych deponowano także nieprzydatne odczynniki chemiczne, bądź inne odpady niebezpieczne. Mogilniki stanowią zagrożenie przede wszystkim dla wód podziemnych i gruntów, w mniejszym stopniu również dla powietrza atmosferycznego. Większość tych obiektów zamknięto w latach 1975- 85, a wejście w życie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska praktycznie uniemożliwiło dalszą lokalizację tego typu obiektów. Z tego powodu odnalezienie i unieszkodliwienie podziemnych magazynów różnego rodzaju odpadów chemicznych stanowi od wielu lat jedno z najtrudniejszych zadań w ochronie środowiska.

Poważny problem stanowią także stare, pokryte warstwą nasypu nielegalne wysypiska odpadów komunalnych, poszpitalnych i również niebezpiecznych. Są one przede wszystkim źródłem skażenia wód gruntowych i gleb. Mogą stanowić także potencjalne zagrożenie geotechniczne , jeżeli grunty z „ukrytymi” wysypiskami zostaną przeznaczone pod zabudowę.

Przy pomocy georadaru można ustalić dokładne miejsce występowania mogilników i składowisk odpadów oraz głębokość, na jakiej się znajdują. Ponadto użycie georadaru daje możliwość określenia faktycznej geometrii składowisk odpadów, a po przetworzeniu danych można otrzymać ich trójwymiarowy model.

Częstą przyczyną zanieczyszczeń gruntu są również wycieki ze zbiorników i rurociągów spowodowane rozszczelnieniem instalacji. Odnotowano również przypadki uszkodzeń rurociągów z powodu nieautoryzowanego dostępu. Następstwem wycieku ropy jest skażenie gleb, wód podziemnych, rzek i zbiorników wodnych.

Podstawowe użycie georadaru w badaniach zanieczyszczenia gruntu materiałami ropopochodnymi daje możliwość odnalezienia jedynie miejsca występowania skażenia. Jednakże wnikliwa analiza danych pozwala określić nawet stężenie substancji zanieczyszczającej grunt. Poza tym bez znaczenia jest, czy skażony teren został przykryty warstwą piasku, czy jest odkryty. Georadar wykryje skażenia także pod grubą warstwą kamieni lub betonu.